Categorieën

Fabrikanten

Algemene Voorwaarden

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Taart en Decoratie : de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Taart en Decoratie en de klant waarop Taart en Decoratie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en bezitten de eigenschappen die door Taart en Decoratie in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:

Taart en Decoratie levert pas uit na ontvangst van betaling. Betalingen dienen uiterlijk 7 dagen na de besteldatum op het rekeningnummer van Taart en Decoratie te zijn bijgeschreven. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Taart en Decoratie zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over de levering:

Taart en Decoratie doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt of slecht gedeeltelijk kan worden uitgevoerd (door het tijdelijk niet in voorraad zijn van artikelen of om anderen redenen), zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft vervolgens de mogelijkheid om de bestelling later te laten verzenden ofwel de betreffende artikelen uit de order te laten verwijderen of te vervangen. Taart en Decoratie verzorgt geen naleveren en is niet aansprakelijk voor het niet in voorraad zijn van artikelen, zelfs als dit niet bij het betreffende artikel vermeld staat. Uiteraard doen wij ons uiterste best om alle artikelen voldoende in voorraad te hebben.
Indien Taart en Decoratie een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Wij trachten bestellingen vóór 14.00 uur nog dezelfde dag te verwerken, dit is echter geen garantie. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan een week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Taart en Decoratie schriftelijk in gebreke te stellen.

Verzenden van producten:

De bestelingen worden verstuurd met GLS. De artikelen worden verzonden binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders aangegeven. Wij streven ernaar om bestellingen gedaan voor 15.00 uur dezelfde dag nog te verzenden, dit is echter geen garantie. U ontvangt een email zodra de bestelling is verzonden, het pakket zal vervolgens binnen 2 werkdagen bij u aangeboden worden. Indien u het pakket niet binnen deze twee werkdagen aangeboden wordt dient u contact op te nemen met Taart en Decoratie om het pakket te kunnen traceren. Dit kan via email of telefoon.
Is het om wat voor reden dan ook niet mogelijk voor Taart en Decoratie om de artikelen binnen twee werkdagen te verzenden dan wordt er contact opgenomen met de klant. Taart en Decoratie verzorgt geen naleveringen.

De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten zijn afhankelijk van het totaalbedrag van de bestelling. Alle bestellingen worden via pakket verzonden.

Wij verzenden via GLS. De verzendkosten zijn als volgt:

 

Bedrag

Nederland  

België      

Duitsland

€ 0-50

€ 3,50

€ 4,95    

€ 6,95

€ 50-100   

gratis!

€ 3,50

€ 4,95

€ 100+

-

gratis!

€ 3,50

 

De genoemde pakketprijzen gelden voor alle gewichten, dus ook voor pakketten zwaarder dan 30kg. Orders boven de € 50,- worden binnen Nederland gratis verzonden.

Niet Thuis?

Zodra uw zending verzonden wordt ontvangt u een email. U kunt er vanuit gaan dat de levering de volgende werkdag bij u aangeboden wordt.

Indien u niet thuis bent dan ontvangt u een briefje in de brievenbus van GLS met daarop een telefoonnummer. Via dit nummer kunt u een nieuwe bezorgafspraak maken. U dient binnen 5 dagen te reageren anders wordt het pakket retour naar Taart en Decoratie verzonden.

Taart en Decoratie zal het bedrag van de goederen crediteren. Indien u het pakket in dat geval alsnog wenst te ontvangen rekenen wij nogmaals verzendkosten.
Indien u het pakket niet binnen twee werkdagen ontvangen heeft en u heeft ook geen briefje in de bus gevonden verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via email: webshop@taartendecoratie.nl.

Retourneren van zendingen/producten:

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking en met de originele pakbon bijgevoegd te retourneren. Vergeet niet de reden van de retourzending te vermelden!

De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Taart en Decoratie over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen de betaling minus de verzendkosten van de koper teruggestort. Eetbare prints zijn uitgesloten van het retourrecht.
Retourzendingen kunnen worden geretourneerd aan:


Taart en Decoratie 
Retourzending 
Amaliastraat 21d

2983 EA Ridderkerk.

Afhalen van bestellingen:

Afhalen van bestellingen is niet mogelijk.

Over de garantie:

Taart en Decoratie garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Taart en Decoratie op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Taart en Decoratie eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Taart en Decoratie overgenomen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. Verzendkosten zijn in dit geval voor Taart en Decoratie. Het gebrek dient vooraf telefonisch of via email te worden gemeld aan Taart en Decoratie.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Taart en Decoratie of het artikel vervangen wordt.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Taart en Decoratie is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
Taart en Decoratie is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Taart en Decoratie geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Taart en Decoratie. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Taart en Decoratie

Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Taart en Decoratie gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Taart en Decoratie geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.


Op deze website rust copyright.